Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Канівської міської ради


Повернутись

Розпорядження міського голови

від 11.01.2021 № 25-к

 

Про затвердження порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету

Канівської міської ради Черкаської області

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»:
 
 1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області відповідно до додатку.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Святелика В.І.

 

Міський голова                                          Ігор РЕНЬКАС

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Канівської міської ради

I. Загальні положення

 1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Канівської міської ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу).

 1.2. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

 1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Канівської міської ради (далі – конкурсна комісія).

 1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади  посадових осіб місцевого самоврядування.

 Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

 Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

 1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про  запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  структурного підрозділу.

 Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

 1.7. Порядок проведення іспиту в виконавчому комітеті Канівської міської ради та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету та його структурних підрозділів затверджуються міським головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього  Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

 1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на офіційному сайті Канівської міської ради, в якому оголошено конкурс, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

 1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету Канівської міської ради та його структурних підрозділів.

 1.10. Питання 1 – 4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 5 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітет Канівської міської ради та його структурних підрозділів, затвердженого міським головою.

 1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

 1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету Канівської міської ради та його структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

 1.13.Процедура іспиту складається з чотирьох етапів:

 •  організаційна підготовка до іспиту;

 •  складання іспиту;

 •  оцінювання;

 • проведення співбесіди та визначення переможця.

 

 1.14. Відділ кадрів «Служба персоналу» за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

 2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 ІІІ. Складання іспиту

 3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

 3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

 3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

 3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 3.5. Іспит складається державною мовою.

 3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету Канівської міської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

 Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

 3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

 П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу  в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету  та його структурних підрозділів.

 Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету Канівської міської ради та його структурних підрозділів.

 Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

 Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

 4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього  Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

 4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

 4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів (25), яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

 4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів (12 і менше), вважаються такими, що не склали іспит. Вони до конкурсу не допускаються

 4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

V. Проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу.

5.1. Переможець конкурсу конкурсною комісією рекомендується міському голові для прийняття на вакантну посаду. Остаточне рішення приймає міський голова.

5.2. У разі прийняття остаточного рішення, особу рекомендують прийняти на випробувальний термін, тривалістю 1-2  місяці.

5.3. Результати конкурсу можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Керуючий справами          Володимир СВЯТЕЛИК

 

 

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

I.Питання на перевірку знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.

 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

 3. Форма правління в Україні (стаття 5).

 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

 6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

 7. Державні символи України (стаття 20).

 8. Конституційне право на працю (стаття 43).

 9. Конституційне право на освіту (стаття 53).

 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

 11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

 12. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

 13. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

 14. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 15. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про cлужбу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття  служби в органах місцевого самоврядування,  посадової особи місцевого самоврядування і посади відповідно до  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

 3. Основні принципи  служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

 4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

 5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

 6. Основні права осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

 7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на  службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12).

 8. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).

 9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14, 15).

 10. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування; стажування посадових осіб місцевого самоврядування (статті 10).

 11. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

 12. Кадровий резерв посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 16).

 13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

 14. Оплата праці, відпустки  та пенсійне забезпечення (статті 21).

 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 

 

ІІІ.      Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону  (стаття 3).

 3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).

 4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).

 5. Обмеження щодо використання службових повноважень,  одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 22,23, 27).

 6. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування  (стаття 26).

 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 56).

 8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  (стаття 45).

 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  (статті 28).

 10.  Антикорупційна експертиза  (стаття 55).

 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).

 12. Державний захист викривачів  (стаття 53).

 13. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65ı).

14.Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування державних службовців. (стаття 37).

 1. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 68).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Поняття місцевого самоврядування ( стаття 2).

 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

 3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

 4. Територіальні громади (стаття 6).

 5. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

 6. Загальні збори  громадян (стаття 8).

 7. Громадські слухання (стаття 13).

 8. Статут територіальної громади міста (стаття 19).

 9. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей (стаття 22).

 10. Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).

 11. Повноваження сільських, селищних, міських рад (стаття 42).

 12. Депутат ради (стаття 49).

 13. Сесія ради (стаття 46).

 14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 51).

 15. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52).

 

V. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого комітету Канівської міської ради. 

 

 

Керуючий справами                                               Володимир СВЯТЕЛИК

  

 

Зразок форми екзаменаційного білета

  ЗАТВЕРДЖУЮ

 Голова конкурсної комісії __________________

          «___»____________ 2021 року

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету Канівської міської ради

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.

 2. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

 4. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 5.Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

 

 Керуючий справами                                               Володимир СВЯТЕЛИК

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування конкурсною комісією виконавчого комітету Канівської міської ради

від «____»______________2021 року

 

№ з/п

Прізвище, ім′я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидатура

Категорія посади, на яку претендує кандидатура

Номер білета

Загальна середня сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

Члени комісії 

Секретар комісії

 

 

  Друк статті